adhefix

ADHEFIX tekutý

Kategorie:

ADHEFIX

– tekutý vosk na řemeny, je tvořen směsí parafinovaných uhlovodíků, pryskyřice a parafinických olejů. Vyrábí se tepelným zpracováním těchto materiálů.

Použití: Účinný přípravek ke zvyšování přilnavosti kožených, textilních, igelitových a klínových řemenů. Nanáší se rovnoměrně malé množství vosku na celou plochu hnacího řemene. Mazání řemenů se musí provádět za klidu stroje. Jiný postup je nebezpečný a může vážně ohrozit zdraví! Obal vždy dobře uzavřete! Ztuhne-li vosk vlivem dlouhého skladování nebo chladu, zahřejte ve vodní lázni a promíchejte.

Složení: Tuhé parafinické uhlovodíky, kalafuna, parafinické olej.

Charakteristika: Po nanesení zanechává ochrannou vrstvu, která má výborné adhesivní účinky.

Technický popis:
Vzhled: tekutá voskovitá hmota
Barva: hnědá
Zápach (vůně): charakteristický
Bod tání/bod tuhnutí: 25 °C
Bod vzplanutí: 160 – 220 °C
Hořlavost (pevné látky, plyny): IV. třídy nebezpečnosti
Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti: za běžných podmínek manipulace a použití netvoří výbušné páry
Relativní hustota: > 850 kg/m3 při 15 °C
Rozpustnost: nerozpustný ve vodě
Teplota samovznícení: 250 – 400 °C
Výbušné vlastnosti: není výbušný
Oxidační vlastnosti: není oxidující

Balení: 1 kg – plastový kbelík

Záruční doba: 24 měsíců od data výroby

Skladovatelnost: Skladovat na místech chráněných proti dešti, prachu, horku a jiným povětrnostním vlivům, v dostatečně větraném prostředí. Doporučená skladovací teplota je do 25°C. Skladovat mimo dosah potravin, nápojů a krmiv. Při manipulaci je třeba dodržovat všechna protipožární opatření.

Zdravotní a bezpečnostní zařazení: Produkt je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu nařízení ES č. 1272/2008(CLP). Obsažená kalafuna může vyvolat alergickou kožní reakci a způsobit vyrážky.

There are no reviews yet.

Be the first to review “ADHEFIX tekutý”