červený vosk

REVILAN

Kategorie:

REVILAN

Vosk REVILAN je určený především ke štěpování sazenic vinné révy jak při stratifikaci, tak při výsadbě školek nebo zakládání mladých vinohradů. Lze jej uplatnit i při štěpování a pěstování růží a jiných keřovitých rostlin. Slouží jako ochranný prostředek proti slunečnímu záření, zabraňuje vysychání štěpovanců. Ideální pracovní teplota vosku je 60 – 65°C. Rostlina se namočí do vosku v místě štěpu nebo řezu a pak se prudce ochladí ve studené vodě. Takto připravenou rostlinu lze vysadit do volné přírody.

Vosk REVILAN je směs parafinovaných uhlovodíků a přírodních olejů. Vyrábí se tepelným zpracováním těchto materiálů. Obsah oleje 2%.

Složení: Uhlovodíky, přírodní a syntetické vosky, polymery, barvivo.

Charakteristika: Po uvedení do tekutého stavu je snadno aplikovatelný. Po nanesení a ztuhnutí vytváří ochranný film. Výborně odpuzuje vodu. Je vysoce rozpustný a teplotně stabilní.

Technický popis:
Vzhled: pevná voskovitá hmota
Barva: červená nebo zelená (vyrábí se ve dvou variantách)
Zápach (vůně): specifický
Bod tání/bod tuhnutí: červený 68°C, zelený 70°C
Penetrace: 22 – 28 p.j.
Bod vzplanutí: 160 – 200 °C
Hořlavost (pevné látky, plyny): IV. třídy nebezpečnosti
Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti: za běžných podmínek manipulace a použití netvoří výbušné páry
Relativní hustota: 850 až 890 kg/m3 při 15 °C
Rozpustnost: nerozpustný ve vodě
Teplota samovznícení: 250 – 400 °C
Výbušné vlastnosti: není výbušný
Oxidační vlastnosti: není oxidující

Balení: Volně v podobě voskových desek, dodávky v kartonech nebo na europaletách. Jedna deska váží přibližně 3kg.

Záruční doba: 24 měsíců od data výroby

Skladovatelnost: Skladovat na místech chráněných proti dešti, prachu, horku a jiným povětrnostním vlivům, v dostatečně větraném prostředí. Doporučená skladovací teplota je do 25°C. Skladovat mimo dosah potravin, nápojů a krmiv. Při manipulaci je třeba dodržovat všechna protipožární opatření.

Zdravotní a bezpečnostní zařazení Produkt není klasifikován jako nebezpečný a nepodléhá povinnému označování podle nařízení ES č. 1272/2008 (CLP).

There are no reviews yet.

Be the first to review “REVILAN”