těsnící vosk

TAFERMIT

Těsnicí vosk vytvořený ze směsi parafinovaných uhlovodíků a přírodních olejů k utěsňování vinařských sudů a výpustí laminátových a nerezových tanků.

Katalogové číslo: 000001 Kategorie:

TAFERMIT

je těsnicí vosk pro vinaře vytvořený ze směsi parafinovaných uhlovodíků a přírodních olejů. Vyrábí se tepelným zpracováním těchto materiálů.

Složení: Uhlovodíky, přírodní a syntetické vosky, rostlinný olej.

Charakteristika: Po nanesení a ztuhnutí má výbornou utěsňovací schopnost. Výborně odpuzuje vodu, zdravotně nezávadný, použitelný v potravinářském průmyslu.

Použití: Slouží jako zalévací a těsnicí hmota pro vinaře. Používá se k utěsňování vinařských sudů a výpustí laminátových a nerezových tanků. Dobře roztíratelný, nanáší se v tenké vrstvě stěrkou na potřebná místa.

Technický popis:

Vzhled: pevná voskovitá hmota
Barva: hnědá
Zápach (vůně): specifický
Bod tání/bod tuhnutí: 48 – 52°C
Bod skápnutí: 55 °C
Penetrace: 70 – 90 p.j.
Bod vzplanutí: 160 – 200 °C
Hořlavost (pevné látky, plyny): IV. třídy nebezpečnosti
Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti: za běžných podmínek manipulace a použití netvoří výbušné páry
Relativní hustota: >900 kg/m3 při 15 °C
Rozpustnost: nerozpustný ve vodě
Teplota samovznícení: 245 – 400 °C
Výbušné vlastnosti: není výbušný
Oxidační vlastnosti: není oxidující

Balení: 7,5 kg – plastový kbelík

Záruční doba 24 měsíců od data výroby

Skladovatelnost: Skladovat na místech chráněných proti dešti, prachu, horku a jiným povětrnostním vlivům. Doporučená skladovací teplota je do 25°C. Při manipulaci je třeba dodržovat všechna protipožární opatření.

Zdravotní a bezpečnostní zařazení Produkt není klasifikován jako nebezpečný a nepodléhá povinnému označování podle nařízení ES č. 1272/2008 (CLP). Jedná se o zdravotně nezávadnou, potravinářskou voskovou kompozici.

Další informace

Hmotnost 7.5 kg

There are no reviews yet.

Be the first to review “TAFERMIT”